Gratis verzending
Hoogste kwaliteit
+49(5151) 87798 - 10 / Ma - Vr: 08:00 - 18:00
Comfortabele aankoop op rekening
Hotline +49 800 123 454 321

ALGEMENE VOORWAARDEN1. Toepassingsgebied
   Voor alle bestellingen via onze online winkel door consumenten en ondernemers gelden de volgende algemene voorwaarden. Een consument is elke natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat voor doeleinden die voornamelijk niet aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegerekend. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap die handelt in het kader van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Ten aanzien van ondernemers geldt: Indien de ondernemer afwijkende of aanvullende algemene voorwaarden gebruikt, wordt hierbij de toepassing daarvan afgewezen; ze worden alleen onderdeel van de overeenkomst indien wij hier uitdrukkelijk mee hebben ingestemd.

   2. Contractpartner, totstandkoming van de overeenkomst, correctiemogelijkheden

   De koopovereenkomst wordt gesloten met HAJUS AG.
   De weergave van de producten in de online winkel vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een vrijblijvende online catalogus. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in uw winkelwagen plaatsen en uw gegevens corrigeren voordat u uw bindende bestelling verzendt, door gebruik te maken van de hiervoor in het bestelproces voorziene en toegelichte correctiemiddelen. Door op de bestelknop te klikken doet u een bindend aanbod voor de goederen in uw winkelwagen. De bevestiging van de ontvangst van uw bestelling wordt onmiddellijk na verzending van de bestelling per e-mail verzonden. Wij accepteren uw aanbod binnen twee dagen door een acceptatieverklaring per aparte e-mail te verzenden of, indien de betalingstransactie wordt uitgevoerd door onze dienstverlener of de geselecteerde betalingsdienstaanbieder, indien de betalingstransactie wordt uitgevoerd door onze dienstverlener of de geselecteerde betalingsdienstaanbieder. Het tijdstip van uitvoering van de betalingstransactie is afhankelijk van de gekozen betalingswijze (zie "Betaling"). De relevante optie voor u wordt bepaald door welke van de genoemde gebeurtenissen als eerste plaatsvindt.

   3. Taal van de overeenkomst, opslag van de contracttekst

   De taal(talen) die beschikbaar zijn voor de totstandkoming van de overeenkomst: Duits, Engels
   Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden in tekstvorm toe. De tekst van de overeenkomst is om veiligheidsredenen niet langer toegankelijk via internet.

   4. Leveringsvoorwaarden

   Boven op de vermelde productprijzen komen nog verzendkosten. Nadere informatie over de hoogte van de verzendkosten vindt u bij de aanbiedingen.
   Wij leveren uitsluitend via verzending. Afhalen van de goederen is helaas niet mogelijk.
   Wij leveren niet aan pakstations.

   5. Betaling

   In onze winkel heeft u in principe de volgende betalingsmogelijkheden:
   Vooruitbetaling: Bij keuze voor de betalingswijze vooruitbetaling zullen wij u onze bankgegevens in een afzonderlijke e-mail verstrekken en leveren wij de goederen na ontvangst van de betaling.

   6. Herroepingsrecht


   Consumenten hebben het wettelijk herroepingsrecht zoals beschreven in de herroepingsinstructies. Ondernemers wordt geen vrijwillig herroepingsrecht verleend.
   7. Eigendomsvoorbehoud

   De goederen blijven ons eigendom totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Voor ondernemers geldt bovendien: Wij behouden ons het eigendomsrecht op de goederen voor tot volledige afwikkeling van alle vorderingen uit een lopende zakelijke relatie. U mag de goederen in het kader van een reguliere bedrijfsvoering doorverkopen; alle vorderingen die voortvloeien uit deze doorverkoop draagt u bij voorbaat aan ons over, ongeacht of de voorbehouden goederen worden gecombineerd of vermengd met een nieuwe zaak - wij accepteren deze overdracht. U blijft gerechtigd tot inning van de vorderingen; wij behouden ons echter tevens het recht voor om de vorderingen zelf te innen, voor zover u niet voldoet aan uw betalingsverplichtingen.

   8. Transportschäden

   Voor consumenten geldt: Indien goederen met duidelijke transportschade worden geleverd, dient u dergelijke fouten zo snel mogelijk bij de bezorger te reclameren en onmiddellijk contact met ons op te nemen. Het nalaten van een klacht of contact heeft geen invloed op uw wettelijke rechten en de handhaving daarvan, in het bijzonder uw garantieaanspraken. Het helpt ons echter om onze eigen aanspraken jegens de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden.
   Voor ondernemers geldt: Het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering gaat op u over zodra wij de zaak hebben overgedragen aan de expediteur, de vervoerder of enig andere persoon of instelling die belast is met de uitvoering van de zending.

   9. Garantie en garanties

   9.1 Wettelijke garantie
   Voor zover hieronder niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt het wettelijke recht inzake garantie.
   De hierna vermelde beperkingen en verkorting van de termijn gelden niet voor vorderingen op grond van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten bij schending van het leven, lichaam of gezondheid bij opzettelijke of grof nalatige plichtsverzuim en bij bedrog in geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming de juiste uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats mogelijk maakt en op de nakoming waarvan de contractpartner regelmatig vertrouwt (kardinale verplichtingen) in het kader van een garantie, voor zover overeengekomen, of voor zover het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet is geopend. Beperkingen voor ondernemers Ten opzichte van ondernemers gelden als overeenkomst over de aard van de goederen alleen onze eigen gegevens en de productbeschrijvingen van de fabrikant die in het contract zijn opgenomen; voor publieke verklaringen of andere reclame van de fabrikant nemen wij geen verantwoordelijkheid. De verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken voor nieuwe goederen bedraagt één jaar vanaf de overdracht van risico. De wettelijke verjaringstermijnen voor het herroepingsrecht op grond van § 445a BGB blijven onverlet. Regelgeving voor kooplieden In het geval van handelaren geldt de verplichting tot inspectie en melding zoals geregeld in § 377 HGB. Indien u geen melding maakt volgens de daar geregelde mededeling, geldt de zaak als goedgekeurd, tenzij het gaat om een gebrek dat bij de inspectie niet zichtbaar was. Dit geldt niet als we het gebrek opzettelijk hebben verzwegen.

   9.2 Garanties en klantenservice


    Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun precieze voorwaarden vindt u bij het betreffende product en op aparte informatiepagina's in de onlineshop.

   10. Aansprakelijkheid

   Voor vorderingen op grond van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, zijn wij in alle gevallen onbeperkt aansprakelijk  voor schade aan leven, lichaam of gezondheid bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim, bij garantieverklaringen, voor zover overeengekomen, of voor zover het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet is geopend. Bij lichte nalatigheid door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten is de aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare schade die kenmerkend is voor de overeenkomst, waarvan de naleving regelmatig kan worden verwacht.   Anders zijn vorderingen tot schadevergoeding uitgesloten.

   11. Geschillenbeslechting

   De Europese Commissie stelt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR) ter beschikking, dat u hier kunt vinden. Consumenten hebben de mogelijkheid dit platform te gebruiken om geschillen op te lossen.
   Om geschillen uit een overeenkomst met een consument of de vraag of zo'n overeenkomst überhaupt bestaat op te lossen, zijn wij verplicht deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een consumentenbemiddelingsorgaan. Bevoegd is de algemene bemiddelingsraad van het Bondscentrum voor bemiddeling e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de. Wij zullen deelnemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor deze instelling.

   12. Slotbepalingen

   Als u een ondernemer bent, is het Duitse recht van toepassing met uitsluiting van het VN-koopverdrag.
   Als u een handelaar bent in de zin van het Handelsgesetzbuch, een rechtspersoon van publiek recht of een openbaarrechtelijk bijzonder vermogen, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen uit overeenkomsten tussen ons en u onze plaats van vestiging.
 AGB opgesteld met de Trusted Shops juridische tekstschrijver